cashflow

Πότε Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας

Οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα), φορολογούνται κατά κανόνα με την κλίμακα φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων. Κατ’ εξαίρεση τα εισοδήματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα με την έκδοση ΤΠΥ – τα λεγόμενα μπλοκάκια –  που εμπίπτουν στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.


Ακολουθήστε τη Cash Flow στα Social Media:


Γιατί Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας

επιχειρήσεις  έχουν την δυνατότητα να απασχολούν εργαζόμενους είτε με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας – δηλαδή ως μισθωτούς – είτε με “μπλοκάκια” – δηλαδή συνάπτοντας συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών / συμβάσεις έργου.

Φορολογείται σαν Μισθωτός ο Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βάσει των ανωτέρων ο επαγγελματίας που απασχολείται με “μπλοκάκι” παρέχει τις υπηρεσίες του υπό ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες ο νομοθέτης αναγνωρίζει, και με βάση τον ΚΦΕ, προσδιορίζει τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά προκειμένου να φορολογείται σαν μισθωτός ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις για να Φορολογείται σαν Μισθωτός ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας

Οι προϋποθέσεις για να φορολογείται ως μισθωτός ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι οι εξής:

  • Να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ
  • Η έδρα στην οποία ασκεί την δραστηριότητάς του, να είναι η κατοικία του.
  • Οι εργοδότες του να είναι μέχρι τρείς. Σε περίπτωση που οι εργοδότες είναι άνω των τριών, το 75% του εισοδήματος του να προέρχεται από τον ένα.
  • Να μην είναι μισθωτός (σε άλλη εργασία)
  • Να μην έχει εμπορική δραστηριότητα. Να παρέχει δηλαδή υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής – πνευματικής δημιουργίας.

Προκειμένου για να φορολογείται ως μισθωτός ο ελεύθερος επαγγελματίας, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά σύμφωνα με τον ΚΦΕ.

Κάνε την Φορολογική σου Δήλωση ΤΩΡΑ και κέρδισε έκπωση -50%:

Cash Flow - Φορολογική Δήλωση

Τι αναφέρει ο ΚΦΕ

Για να φορολογείται ως μισθωτός ο ελεύθερος επαγγελματίας «μπλοκάκιας», σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.4172/2013 περ. (στ):

βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Ποια Επαγγέλματα μπορούν να Φορολογηθούν με την Κλίμακα Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία

Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις , οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.»

Cash Flow

Επιστημονική Ομάδα

_______________

Η Επιστημονική Ομάδα της Cash Flow, είναι στη διάθεση σας. Ελάτε μαζί μας να βρούμε λύσεις για την δικιά σας μοναδική περίπτωση και να σας μεταφέρουμε της υψηλής προστιθέμενης αξίας γνώσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας, στείλτε μας γραπτό μήνυμα ή email:


ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου, έχουν τύχει επιστημονικής επεξεργασίας. Δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.