cashflow

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Cash Flow Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» εφεξής «Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Cash Flow» που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Ξάνθου 54, τηλέφωνο: 210 8941683, email: info@cash-flow.gr, ΑΦΜ: 801408, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αριθ. ΓΕΜΗ: 156189003000, δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «cash-flow.gr», εφεξής «Ιστοσελίδα» για την παρουσίαση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

1.2. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη / χρήστη, εφεξής «Χρήστης» καθώς και την επεξεργασία τυχών προσωπικών τους δεδομένων.

1.3. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), από κοινού με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Cookies, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν αναφέρεται σε αυτή, καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται κατά την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας.

1.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του Χρήστη με τους Όρους Χρήσης, την Παρούσα Πολιτική, καθώς και την Πολιτική Cookies.

1.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης πολιτικής στην Ιστοσελίδα. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων, εφεξής, «Επεξεργασία».

2.2. Η  Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους Χρήστες  της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους όρους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα:

  • Του Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • Του Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136
  • Του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από την Επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

3. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

3.1. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Παρακαλούμε τα ανήλικα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

4.1. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.

 4.2. Ως προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες ταυτοποιούν ή μπορούν να ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα) κάποιο πρόσωπο, που δίνονται οικειοθελώς, όπως πχ το e-mail.

4.3. Για την περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν είναι υποχρεωτική η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων από τον Χρήστη. Ωστόσο η χρήση κάποιων υπηρεσιών καθώς και η εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία (newsletter), η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας διαδικτυακής συνάντησης, της αποστολή βιογραφικού και κάθε άλλη φόρμα επικοινωνίας είναι εφικτή έπειτα από την ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων.

4.4. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, αφορούν κυρίως το ονοματεπώνυμο, και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη, το τηλέφωνο, καθώς και λοιπές προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση τους και προσκομίζονται αποκλειστικά και μόνο οικειοθελώς από τον Χρήστη.

4.5. Αν ο Χρήστης διαφωνεί με τη χρήση των στοιχείων του για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών της Εταιρίας μπορεί να το δηλώσει ενημερώνοντας την εταιρεία στο email: info@cash-flow.gr.

4.6. Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, είναι δυνατόν να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες μέσω αρχείων καταγραφής διακομιστή είτε μέσω διεύθυνσης IP. Η συλλογή IP διευθύνσεων αποτελεί πάγια πρακτική στο Διαδίκτυο και γίνεται αυτομάτως. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του Χρήστη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

4.7. Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί μικροδεδομένα (cookies). Τα μικροδεδομένα (cookies) δεν προκαλούν ζημιά στα συστήματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία μπορεί να αξιοποιεί τα μικροδεδομένα (cookies) για διαφόρους λόγους, ενδεικτικά:

  • Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους.
  • Βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας
  • Για λόγους μάρκετινγκ
  • Παρουσίαση και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).
  • Μικροδεδομένα κοινωνικής δικτύωσης

4.8. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τη χρήση «cookies», περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies, που αποτελεί, μαζί με την Παρούσα Πολιτική, αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά είτε για την εξυπηρέτηση αναγκών του είτε για εσωτερική χρήση από την Εταιρία.

5.2. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρίας (π.χ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), επικοινωνία με τους πελάτες της με μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π).

5.2.  Κάθε Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από την Εταιρία λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

5.3. Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στην Εταιρία και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτήν, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των προαναφερθέντων σκοπών Επεξεργασίας.

5.4. Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή του.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

6.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της Εταιρείας, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

7.1. Διά της αποδοχής των Όρων Χρήσης και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών.

7.2.  Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την Επεξεργασία των δεδομένων του σε οποιαδήποτε στιγμή. Εντούτοις, η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή του για το διάστημα πριν την απόσυρση, ούτε την περαιτέρω Επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως η εκπλήρωση σύμβασης ή η ανάγκη συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρία.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cash-flow.gr.

8.2. Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, νομικής ή / και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.