Φορολογία Αγροτών

Φορολογία Αγροτών

Ποιος θεωρείται Επαγγελματίας Αγρότης Η φορολογία αγροτών, αφορά τους επαγγελματίες αγρότες. Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται  το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), εφόσον πληροί  τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλευσης. β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση  τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας […]

Φορολογία Αγροτών Read More »