cashflow

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Cash Flow Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» εφεξής «Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Cash Flow» που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Ξάνθου 54, τηλέφωνο: 210 8941683, email: info@cash-flow.gr, ΑΦΜ: 801408590, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αριθ. ΓΕΜΗ: 156189003000, δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «cash-flow.gr», εφεξής «Ιστοσελίδα» για την παρουσίαση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη / χρήστη, εφεξής «Χρήστης» καθώς και την επεξεργασία τυχών προσωπικών τους δεδομένων.

2.2. Οι Χρήστες των σελίδων της ιστοσελίδας, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κατωτέρω όρους που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (σελίδες, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία, κλπ), καθώς η χρήση της διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στις αναπόσπαστες με αυτό Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

2.3. Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων της ιστοσελίδας και των παρόντων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η παραμονή του Χρήστη ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Ιστοσελίδα και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτήν συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

3. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

3.1. Η είσοδος στην Ιστοσελίδα, επιβεβαιώνει εκ μέρους του Χρήστη ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς η ιστοσελίδα δεν απευθύνετε σε ανήλικους και η χρήση της από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή / και κάνουν οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για αυτούς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1. Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή μπορεί να ανήκουν στην Εταιρία και πέραν των ρητά αναφερομένων εξαιρέσων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αναγνωρίζει πως όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, αρχεία, , ανακοινώσεις κατοχυρωμένα ή μη και κάθε είδους περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

4.2. Τα ως άνω ενδεικτικώς αναφερόμενα δικαιώματα καθώς και κάθε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφή άδεια της Εταιρείας, η οποία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

4.3. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες αυτής αυστηρώς για προσωπική χρήση και ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Απαγορεύεται η απόσπαση και αποθήκευση (download) σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, εκδόσεων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, βίντεο κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

4.4. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα τίθενται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των Χρηστών της Εταιρείας τηρούμένων των διατάξεων προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η τυχόν ανάρτηση υλικού, του οποίου ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου, κατόπιν γραπτού αιτήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιστοσελίδας.

5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1. Όλες οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας που προσφέρονται στους Χρήστες παρέχονται δωρεάν και αποτελούν προσφορά της Εταιρείας και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει».

5.2. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Ωστόσο η Εταιρία δεν δεσμεύεται, και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό και την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη.5

.3. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων μόνο σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα ή ορθότητα των πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχει και
την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

5.4. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής και / ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και / ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και / ή τη χρήση της.

5.5. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα, η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και οι συνεργάτες αυτής:

  • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών κ.ο.κ. της Ιστοσελίδας, τις οποίες ο Χρήστης χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων.
  • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, σχετικά με τη λειτουργία ή μη της Ιστοσελίδας, τη διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τη χρήση αυτών.
  • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία από αιτία που έχει σχέση με την επάρκεια, σαφήνεια, ακρίβεια ή/και ορθότητα των πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα.

5.6. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Περαιτέρω καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Ιστοσελίδα να είναι ελεύθερη από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται – και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει – πως οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα καθώς και την επανόρθωσή κάθε σφάλματος καθώς και πως η Ιστοσελίδα ή/και κάθε σχετιζόμενος με αυτήν διαδικτυακός τόπος ή / και οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται κάθε σχετική υπηρεσία στη διάθεση του Χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

5.7. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μεταβάλλεται συνεχώς. Το παρόν περιεχόμενο καθώς και οποιοδήποτε νέα περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην Ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

6.1. Οτιδήποτε παρέχεται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για πράξη ή/και παράλειψη. Οι Χρήστες αξιολογούν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργούν αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

7.1. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
7.2. οφείλει επίσης να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας, και να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE).

7.3. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στο Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει στην Εταιρία οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα ή γενικότερα αρχείο ναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.

7.4. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Χρήστη, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Χρήστης.

7.5. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση της Εταιρίας για κάθε ζημία της από τη χρήση αυτή και σε άμεση άρση της προσβολής. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

7.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρίας ή των διαχειριστών της Ιστοσελίδας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από το Χρήστη για αθέτηση των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

7.7. Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)

8.1. Η Ιστοσελίδα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, είναι δυνατόν να παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

8.2. Η αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από την Ιστοσελίδα γίνεται μόνο στους Χρήστες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

8.3. Η αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας και ο Χρήστης δύναται να την λαμβάνει, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή/και το ονοματεπώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο.

8.4. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί πλέον τη λήψη της υπηρεσίας των ενημερωτικών δελτίων, του παρέχετε η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cash-flow.gr.

8.5. Τα newsletters τα οποία αποστέλλονται στους παραλήπτες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, κατά συνέπεια προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

8.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

9.1. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί του παρέχεται η δυνατότητα αποστολής βιογραφικού σε ψηφιακή μορφή, αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Εταιρία δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου χρήστη σε τρίτους.

10. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ LINKS ΚΑΙ BANNERS

10.1. Η Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links) ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Η χρήση των ιστοσελίδων πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

10.2. Περεταίρω, στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει προς το περιεχόμενο, την ορθότητα και την ακρίβεια των διαφημίσεων οπουδήποτε και αν αυτές εμφανίζονται ή παραπέμπουν και από οποιονδήποτε και αν προσφέρονται.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

10.1 Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί το παρόν κείμενο και χωρίς αιτιολόγηση.

10.2. Συνιστάται στο Χρήστη να ελέγχει ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών να αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

10.3. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1. Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό δίκαιο και διεθνές δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

11.2. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

11.3. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των Παρόντων Όρων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτικής Απορρήτου), καθώς και της Πολιτικής Cookies, οι οποίες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτούς, καθώς και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη / χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

12.1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cash-flow.gr.

12.2. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, νομικής ή / και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.